ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ

2 months 2 weeks ago
2,460 Hits

က႑ႀကီးငါးခုအနက္ ႏုိင္ငံေရးက႑တြင္ ပါဝင္သည့္ က်ား/မတန္းတူေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အနည္းဆံုး အမ်ိဳးသမီး ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေရး အဆိုျပဳခ်က္ကို တပ္မေတာ္အပါအဝင္ အစုအဖြဲ႔အားလံုးက သေဘာတူညီခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Subscribe to ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ