ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္

2 weeks 6 days ago
2,026 Hits

ယမန္ႏွစ္က လွ်ပ္စစ္ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အား သံုးစြဲမႈပမာဏမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ မဂၢါဝပ္ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ သံုးစြဲေၾကာင္း သိရသည္။

Subscribe to ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္