ျပည္သူသို႔တင္ျပခ်က္

11 months 2 weeks ago
42,731 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ေအာက္တိုဘာ ၁၂ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ႏုိင္ငံတစ္ကာရဲ့ ေဝဖန္၊ စြပ္စြဲမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက အေရးကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ၊ တိုးတက္မႈရလဒ္ေတြနဲ႔ ကမၻ...

Subscribe to ျပည္သူသို႔တင္ျပခ်က္