ေျမပုိင္ဆိုင္မႈ၊ အိမ္ခန္းပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား

1 month 4 weeks ago
3,302 Hits

“အဓိကေတာ့ အိမ္ရာက႑မွာ  ကြန္ဒုိ စုေပါင္းအိမ္ရာအေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြ ထြက္လာတယ္။ ထြက္လာၿပီးေတာ့ ဒီဥပေဒထဲမွာ အႀကဳံးမ၀င္တဲ့ အေဆာက္အအုံေတြရွိတယ္။

Subscribe to ေျမပုိင္ဆိုင္မႈ၊ အိမ္ခန္းပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား