ေရႊခ်ိဳးျဖဴခန္းမ

6 months 1 week ago
909 Hits

လက္ရိွတြင္ တိုက္ႀကီီး -ေဖာင္ႀကီးလမ္းေပၚရွိ အုန္းႏွဲပင္ေက်းရြာ တြင္ ေျမေနရာ ၁ ဧကခြဲ ရရိွထားျပီး အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ကာ က်န္းမာေရးနွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးသြားရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု သိရသည္။

Subscribe to ေရႊခ်ိဳးျဖဴခန္းမ