ေရပူအၿမဲတမ္းစစ္ေဆးေရးစခန္း

ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး က်ပ္သိန္းေပါင္း ေလးေသာင္းေက်ာ္ ( ၄,၃၄၇,၃၆၁,၅၂၅ )မွာ ဇန္နဝါရီလ၊ ၁၆ ရက္မွ ဧၿပီလ ၃ဝ ရက္အတြင္း ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ပမာဏသာျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Subscribe to ေရပူအၿမဲတမ္းစစ္ေဆးေရးစခန္း