ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္

အက်ယ္ ၃ ေပ၊ အနက္ ၃ ေပ ေျမက်င္းအတြင္းရွိ ပလပ္စတစ္ပုံးအတြင္းမွ သံေခ်းတက္ေနသည့္ လက္လုပ္မိုင္း ၁ဝ လုံး(ရီမုတြဲ ၅ ၊ ရီမုမတြဲ ၅) လံုးအား ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Subscribe to ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္