ေပက်င္းၿမိဳ႕

1 year 4 months ago
4,556 Hits

Yichang ၿမိဳ႕သည္ ေပက်င္းၿမိဳ႕မွ ၂ နာရီေက်ာ္ခန္႔ ေလယာဥ္စီးရၿပီး နယ္ၿမိဳ႕ကေလးျဖစ္သည့္ အေလွ်ာက္ သစ္ပင္စိမ္းစိမ္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးစြာ တည္ရွိသည့္ၿမိဳ႕ငယ္ေလးလည္း ျဖစ္ပါသည္။

Subscribe to ေပက်င္းၿမိဳ႕