ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

2 weeks 1 day ago
10,922 Hits

“ကြ်န္ေတ္ာတို႔ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မၾက ာမၾကာေျပာဖူးတဲ့ ဆရာေမြး တပည့္ေမြးအလုပ္ ၊ ေလွၾကီးေပၚမွာ ေလွငယ္တင္တဲ့ အလုပ္ ဒါေတြကို ၾကပ္ၾကပ္ေရွာင္ရမယ္။ ဒီအသက္အရြယ္မွာ ဒီလုိေရွာင္ႏိုင္မွ လူၾကီးအရြ...

Subscribe to ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္