ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

4 days 23 hours ago
2,098 Hits

"အစိုးရဆိုတာဟာ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြအက်ိဳးကိုထမ္းေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔။ သို႔ေသာ္ျငားလည္းႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွာ အဓိကအင္အားက ျပည္သူလူထုပဲ။ အစိုးရဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း ျ...

Subscribe to ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္