ေဒါက္တာယဥ္မ်ိဳးမင္းေထြး

7 months 6 days ago
2,036 Hits

"၁၉၃၀ တုန္းက ပဲခူးေဒသမွာ လႈပ္ခတ္ခဲ႔ရင္လည္း ရန္ကုန္ကို သက္ေရာက္မႈရိွခဲ့တယ္။ ဆိုေတာ့ ပဲခူးမွာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ရင္လည္း ရန္ကုန္မွာ သက္ေရာက္မႈရိွလာႏိုင္ပါတယ္"

Subscribe to ေဒါက္တာယဥ္မ်ိဳးမင္းေထြး