ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္

10 months 2 weeks ago
2,233 Hits

ယေန႔ ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အျပီးတြင္ ေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။

Subscribe to ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္