ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္

7 months 1 week ago
2,107 Hits

ယေန႔ ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အျပီးတြင္ ေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။

Subscribe to ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္