ေတာ္လွန္ေရး

ေစာဘဦးႀကီးသည္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ရန္သူစစ္တပ္မွ ထို႔ေကာ္ကိုးရြာမွ ႀကိဳတင္ေစာင့္ဆိုင္းပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ က်ဆံုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Subscribe to ေတာ္လွန္ေရး