ေတာင္ကိုရီးယား

1 year 1 month ago
21,619 Hits

ယခုအစီအစဥ္ကိုေတာ့ အာဆီယံနဲ႔ (ေတာင္ကိုရီးယား၊ဂ်ပန္၊တရုတ္- အေရွွ႕ေျမာက္အာရွသံုးႏိုင္ငံ )တို႔ရဲ႕အစည္းအေ၀းရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to ေတာင္ကိုရီးယား