ေဇယ်ာၿဖိဳး

ယေန႔ ရံုးခ်ိန္းတြင္ တရားလႊတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေနဦးကိုနီအား ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္အတြင္း ေသနတ္ျဖင့္ အနီးကပ္ပစ္ခတ္ခဲ့သည့္ ၾကည္လင္းအမႈတြဲမွ ေဇယ်ာၿဖိဳးအားစတင္ စစ္ေဆးေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

Subscribe to ေဇယ်ာၿဖိဳး