ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန

4 months 1 week ago
7,405 Hits

“ေသခ်ာစိစစ္ျပီးေတာ့က်မွ ဒီ ၂ႏွစ္တာ ကာလ အတြင္းမွာ ရာထူးကေန ထုတ္ပယ္ခဲ့တာ ၂၉ ဦး၊ ရာထူးတဆင့္ ခ်တာ ၉ဦးရွိပါတယ္။ ရာထူးတုိးရပ္ဆိုင္းလိုက္တာ ၁၂ဦးရွိပါတယ္။ ျပင္းထန္စြာ သတိေပးျခင္း ၄၉ ဦး ကြ်န္ေတာ္တို႔...

Subscribe to ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန