ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာေရးစာတမ္း

2 months 3 days ago
2,645 Hits

ယခုအခ်ိန္တြင္ ဘဏ္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည္ဟု လူအမ်ားစု လက္ခံ လာသည့္အတြက္ ဘ႑ာေရးက႑အေနျဖင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္ခြင့္ ရ႐ွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Visa ၏ Country Manager Arturo Planell ကေျပာသည္...

Subscribe to ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာေရးစာတမ္း