ေက်ာင္းမုန္႔ေစ်းတန္း

“ ေတြ႔ရွိခ်က္အေျဖကေတာ့ ေက်ာင္းမုန္႔ေစ်းတန္းေတြလို႔ေျပာမယ္ဆိုတာထက္ ေက်ာင္းစားေသာက္ဆိုင္ တန္းလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တယ္။ စားေသာက္ဆိုင္ေတြရွိေနျခင္းသည္ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညႊတ္တဲ့ အေျခအေန ေတြ အရမ္းႀ...

Subscribe to ေက်ာင္းမုန္႔ေစ်းတန္း