ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္း

2 months 2 weeks ago
7,489 Hits

ေက်ာက္ျဖဴေရနက္စီမံကိန္းကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျမန္မာႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံတို႔ နွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ အက်ိဳးမွ်တမႈမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈနွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိရန္...

Subscribe to ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္း