ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္

7 months 3 days ago
992 Hits

ေလလြင့္ေခြးမမ်ားအားသားဆက္ျခားေဆးထိုးျခင္း၊ ေခြးထီးမ်ားအားသားထိန္းျခင္း စသည္တို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ၄င္းကိုယ္တိုင္ အကိုက္ခံရဖူးေၾကာင္း ကုိသန္႔စင္က ေျပာျပသည္။

Subscribe to ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္