ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္

5 months 4 days ago
924 Hits

ေလလြင့္ေခြးမမ်ားအားသားဆက္ျခားေဆးထိုးျခင္း၊ ေခြးထီးမ်ားအားသားထိန္းျခင္း စသည္တို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ၄င္းကိုယ္တိုင္ အကိုက္ခံရဖူးေၾကာင္း ကုိသန္႔စင္က ေျပာျပသည္။

Subscribe to ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္