ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး

5 days 8 hours ago
6,219 Hits

အိမ္မဲျမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂ ) တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ၿမိဳင္အား အိမ္မဲျမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ကုန္းေခ်ာင္းဖ်ားေက်းရြာ မီးလင္းေရးအတြက္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိုင္ၾကားခံရျခင္းျဖစ္သည္။

Subscribe to ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး