ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး

3 months 3 weeks ago
5,257 Hits

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း မွာ ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ၂၇.၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွၿပီး ၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ ၁၇.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ကာ ယခု ၃၀.၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔...

Subscribe to ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး