ဧရာဝတီလင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရး

1 week 3 days ago
1 Hit

လင္းပိုင္းထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္တဲ႔ေနရာမွာ အစိုးရအဖြဲ႔က ပါဝင္ကူညီမႈမရွိဘူးလို႔လည္း အရပ္ဘက္လင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရးေဆာင္ရြက္ေနသူေတြက တစ္ညီတစ္ညႊတ္ထဲဆိုၾကပါတယ္။

Subscribe to ဧရာဝတီလင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရး