ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး

2 months 2 weeks ago
4,036 Hits

MOU ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျပင္ဆင္ခဲ႔ကာ အလားတူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွလည္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းျဖင့္ အတည္ျပဳသည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ၿပီးျဖစ္သည္။

Subscribe to ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး