ဦးေမာင္ေမာင္စိုး

2 weeks 5 days ago
1 Hit

ယင္း ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအစည္းအရံုး ႏွင့္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ဟန္အီ ရုပ္သံသမိုင္းေဖာင္ေဒရွင္းတို႔မွ ပူးေပါင္းတင္ဆက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။...

Subscribe to ဦးေမာင္ေမာင္စိုး