ဦးသန္းေဌး

1 day 19 hours ago
23,009 Hits

" ဒီကေန႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အစိုးရမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အတိုက္အခံပါတီျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ျပည္သူလူထုနဲ႔ ေတြ႔တိုင္း ပါတီဝင္ေတြနဲ႔ေတြ႔တိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီဟာ အတိုက္အခံပါတီမဟုတ္ပါ။ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီျဖစ္တယ္။

Subscribe to ဦးသန္းေဌး