ဦးမင္းသူ

2 months 3 weeks ago
934 Hits

ရုပ္တုေဆာက္လုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔အေၾကာင္းၾကားစာကို ဇြန္လဆန္းပိုင္းက ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ျပည္သူမ်ားမွ ထည့္၀င္ေငြမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Subscribe to ဦးမင္းသူ