ဦးနႏၵေက်ာ္

7 months 3 weeks ago
3,756 Hits

“အဓိကေတာ့ အိမ္ရာက႑မွာ  ကြန္ဒုိ စုေပါင္းအိမ္ရာအေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြ ထြက္လာတယ္။ ထြက္လာၿပီးေတာ့ ဒီဥပေဒထဲမွာ အႀကဳံးမ၀င္တဲ့ အေဆာက္အအုံေတြရွိတယ္။

Subscribe to ဦးနႏၵေက်ာ္