ဦးတင္ေမာင္ေဆြ

5 months 1 week ago
2,513 Hits

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္စိစစ္လက္ခံေရးဆုိင္ရာကိစၥမ်ားအားအစိုးရဘက္မွ ရွင္းလင္းေျပာဆိုသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌...

Subscribe to ဦးတင္ေမာင္ေဆြ