ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဖဝင္း

2 years 3 months ago
6,038 Hits

စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ေရ႐ွည္အသံုးက်သည့္ မူဝါဒမ်ားျဖစ္ရန္လိုအပ္ၿပီး အစိုးရ ထိန္းေက်ာင္းမႈပါေသာ.................

Subscribe to ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဖဝင္း