အိႏၵိယပညာေရး

6 months 1 week ago
5,150 Hits

တစ္ခ်ိန္တုန္းကဆုိရင္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ကဆိုရင္ အိႏၵိယ ကလႅကတၱား တကၠသိုလ္န႔ဲ ဆက္သြယ္မႈ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ ပညာသင္ၾကားခဲ့သူေတြဆိုရင္ ကလႅကတၱားတကၠသုိလ္ကေန certificate တစ္ခု ရခဲ့ၾ...

Subscribe to အိႏၵိယပညာေရး