အိႏိၵယႏိုင္ငံ

10 months 4 weeks ago
2,051 Hits

ယင္းေသဆံုးမႈအေပၚ အိႏၵိယမွ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ႔ၿပီး ဦးျပည္စိုးသည္ အိႏိၵယ၏ မိတ္ေဆြတစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္က ေဖာ္ျပသည္။

Subscribe to အိႏိၵယႏိုင္ငံ