အိမ္အကူ ေဒၚကရင္မ

ယင္းအမႈအတြက္ တရားလိုျပသက္ေသ ၂၉ ဦးအထိတင္သြင္းထားၿပီး ဆက္လက္စစ္ေဆးရန္အတြက္ ခ႐ုိင္တရား႐ုံးက လာမည့္ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႔အား ထပ္မံခ်ိန္းဆိုထားသည္။

Subscribe to အိမ္အကူ ေဒၚကရင္မ