အိမ္ရာမ်ားေဖာ္ထုတ္္ႏုိင္ေရး

11 months 3 weeks ago
2,978 Hits

ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားအား ရွင္းလင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး  ၿမိဳ႕ျပရွိ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ယင္းအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္...

Subscribe to အိမ္ရာမ်ားေဖာ္ထုတ္္ႏုိင္ေရး