အမ်ိဳးသမီး႐ုပ္အေလာင္း

အမ်ိဳးသမီး႐ုပ္အေလာင္းအနီးမွလည္း မိန္းမစီး ကတၱီပါ ဖိနပ္ ၁ ရံ၊ အိမ္သုံးစတီး ဓားခၽြန္ ၁ ေခ်ာင္း၊ ဓားေကာ္ရိုး ၁ ခု တို႔ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Subscribe to အမ်ိဳးသမီး႐ုပ္အေလာင္း