အစုိးရက ေငြေၾကး

2 years 3 weeks ago
10,430 Hits

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အေရးတႀကီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အစုိးရက ေငြေၾကးစုိက္ထုတ္ သံုးစြဲျခင္းျဖင့္သာ ေအာင္ျမင္ၿပီးစီး.............

Subscribe to အစုိးရက ေငြေၾကး