အစုရွယ္ယာ

4 months 2 weeks ago
7,903 Hits

“MTSH ရွယ္ယာေတြကုိ မ်ားမ်ား၀ယ္ပါ၊ FMI ရွယ္ယာကို ၀ယ္တာမ၀ယ္တာက အေရးမႀကီးပါဘူး” ဟု မစၥတာ ဆာ့(ဂ်) ပန္ ေခၚ ဦးသိမ္းေ၀က ေျပာဆုိသည္။

Subscribe to အစုရွယ္ယာ