အင္းဒင္ေက်းရြာ လူသတ္မႈ

7 months 2 weeks ago
22,100 Hits

- အင္းဒင္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ ရြာငယ္မ်ားအား “ရွင္းလင္းရန္” အမိန္႔သည္ စစ္တပ္မွ စတင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆင့္ဆင့္ ရရွိလာေသာ အမိန္႔ျဖစ္ေၾကာင္း လက္နက္ကိုင္ ရဲအရာရွိ သုံးဦးႏွင့္ ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္စစ္ေတြရွိ   ေထာက္လွ...

Subscribe to အင္းဒင္ေက်းရြာ လူသတ္မႈ