အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္

1 week 2 days ago
8,428 Hits

“က်န္းမာေရးႏွင့္ အျခားေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚႏုိင္သျဖင့္ သင့္တင့္မွ်တသည့္ အက်ဥ္းသား ဦးေရျဖင့္ ထိန္းသိမ္း ထားရွိႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္” ဟု ေဒၚခင္သန္းလွက ဆုိသည္။

Subscribe to အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္