အဂၤလိပ္စာဘာသာသင္ရိုးညႊန္းတမ္း

10 months 1 week ago
2,211 Hits

“ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပဌာန္းထားတဲ့ အဂၤလိပ္စာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမွာ  ေရးျခင္း၊ ဖတ္ျခင္းဆုိတဲ့ ( Reading and writing skills)ကို သာ အဓိကထား သင္ၾကားေပးတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

Subscribe to အဂၤလိပ္စာဘာသာသင္ရိုးညႊန္းတမ္း