အဂတိလိုက္စားမႈ

1 month 2 weeks ago
3,009 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၆ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ အသစ္ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ သက္တမ္း ၂လနီးပါးအတြင္း ေကာ္မရွင္ထံ တိုင္ၾကားလာသည့္ တိုင္စာမ်ားအနက္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနအား တိုင္ၾ...

Subscribe to အဂတိလိုက္စားမႈ