သူရဦးေအာင္ကို

7 months 4 weeks ago
5,498 Hits

" လုပ္ငန္းစဖို႔အတြက္ကို ရွိတဲ႔ေငြကသိန္း ရွစ္ေထာင့္ သံုးရာေက်ာ္ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အနည္းဆံုးေတာ့ အနည္းဆံုးပါ သိန္း ခုႏွစ္ေထာင္ေလာက္ လိုအပ္ေနပါေသးတယ္။

Subscribe to သူရဦးေအာင္ကို