သိရီလကၤာႏုိင္ငံ

6 months 3 weeks ago
2,450 Hits

အဆိုပါလွဴဒါန္းပြဲကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၄ ရက္က ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပင္လယ္ကုိးသြယ္အဆင့္ျမင့္ ဆန္စက္ ၀င္းအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ သိရီလကၤာသံအမတ္ႀကီးက လက္ခံခဲ့သည္။

Subscribe to သိရီလကၤာႏုိင္ငံ