သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔

6 months 2 weeks ago
1 Hit

ခ်င္းတြင္းျမစ္အတြင္းသို႔ တိုက္လိပ္မ်ားကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ၁၀ ေကာင္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၇ ေကာင္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ထဲတြင္ အေကာင္ ၆၀ ႏွင့္ ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အေကာင္ ၃၀တို႔လႊတ္ေပးႏိုင္ခဲ႔သည္။

Subscribe to သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔