သမိုင္းလမ္းဆံုအနီးတစ္ဝိုက္

ရန္ကုန္၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ စပ္ၾကားရွိ သမိုင္းလမ္းဆံုအနီးတစ္ဝိုက္တြင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသူ မိန္းကေလး ၄ ဦးအထိ ရွိေနေၾကာင္း ေပ်ာက္ဆံုးသူ မိသားစုမ်ားထံမွ သိရသည္။

Subscribe to သမိုင္းလမ္းဆံုအနီးတစ္ဝိုက္