သဘာဝေဘးတုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔

2 months 3 days ago
527 Hits

"မေကြးတိုင္းမွာလည္း ျဖစ္တယ္။ မႏၲေလးတိုင္းမွာလည္း ျဖစ္ေနတယ္။ ျဖစ္ေနေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သဘာဝ ေဘးတုံ႔ျပန္မႈအဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔အဖြဲ႔ေတြခြဲျပီးေတာ့ ဘယ္ဟာကို နံပါတ္ ၁ အေနနဲ႔ လုပ္မယ္။ ဘယ္ဟာ ကိုေတာ့ အရင္ဆုံးသြ...

Subscribe to သဘာဝေဘးတုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔