ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီ

6 months 1 week ago
2,695 Hits

ယေန႔ (ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္) ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာေရႊဝါခန္းမတြင္ျပဳ လုပ္ခဲ႔သည့္  ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ားအား ေတြ႕ဆံု ႏုတ္ဆက္ပြဲြဲတြင္တြင္ထို သို႔ေျပာဆို ဆံုးမခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

Subscribe to ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီ