ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ

3 months 1 week ago
1 Hit

အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရဲစခန္းသို႔ က်င့္(၂၀၂)ျဖင့္ ခ်ေပးခ့ဲေႀကာင္း ရဲစခန္းမွ ျပန္လည္ တင္ျပခ့ဲ ေသာ ရဲစစ္ေဆးခ်က္ အစီရင္ခံစာအား လက္ခံရရွိျပီးအမႈအား ပုဒ္မ ၁၂၄ -က အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္ ျပဳျခင္းျဖင့္...

Subscribe to ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ