လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဟာင္း ဦးလွေဆြ

ကၽြန္ေတာ့္အေကာင့္ကိုပိတ္တာေတာ့ ပိတ္တဲ႔သူေတြဟာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သူတို႔ ပိတ္တာမဟုတ္ဘူးလို႔ ရွင္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ပိတ္ပါတယ္လို႔ တစ္ခါမွမေျပာဘူး။

Subscribe to လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဟာင္း ဦးလွေဆြ