လႊတ္ေတာ္

9 months 3 weeks ago
1 Hit

"သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏႈန္းထား အတိုင္းေကြၽးေမြးျခင္းျဖင့္ ကေလးတစ္ဦး၏ လိုအပ္ေသာ အာဟာရစံႏႈန္း ကိုယ္ကာယဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ပံုမွန္ေတြ႔ရိွေနရပါတယ္" ဟု ဦးႏုိင္ငံလင္းက ဆိုသည္။

Subscribe to လႊတ္ေတာ္