လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ

7 months 1 week ago
2,107 Hits

ယေန႔ ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အျပီးတြင္ ေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။

Subscribe to လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ